Brandweer karzene

Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor de brandweer. In een organisatie- en beheers verordening heeft de gemeenteraad vastgesteld hoe de brandweer is georganiseerd. De brandweer Soest is als afdeling integraal opgenomen in de organisatie van de gemeente Soest.

De directe leiding van de brandweer berust bij de commandant van de brandweer, die tevens afdelingshoofd is binnen de ambtelijke organisatie.

De taken van de brandweer zijn voor een groot deel wettelijk geregeld. Onder verantwoordelijkheid van de commandant vallen alle werkzaamheden die voortvloeien uit de zogenaamde veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie, nazorg en de bedrijfsvoering. In de gemeente Soest bestaat de brandweer uit twee korpsen, Soest en Soesterberg. Beide korpsen kennen een postcommandant. Onder diens leiding worden de repressieve taken in het korps Soest uitgevoerd door organiek 51 vrijwilligers, en in het korps Soesterberg door organiek 34 vrijwilligers.

De repressieve organisatie van de brandweer (rood op straat) werkt dus grotendeels met vrijwilligers die goed getraind zijn en specialistisch materieel en materiaal tot hun beschikking hebben om de burger in nood adequaat hulp te kunnen bieden. Daarnaast beschikt de brandweer Soest over 12 vaste medewerkers (enkele in deeltijd) die hun werkzaamheden in en van uit de kazerne Soest uitvoeren.

Enerzijds ondersteunen zij de uitvoering van taken van het repressief personeel (vrijwilligers), anderzijds zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de overige taken uit de veiligheidsketen en bedrijfsvoering. Om de besluitvorming, uitvoering en gedragenheid van nieuw beleid binnen de organisatie vorm te geven zijn er diverse vormen van overleg vastgelegd. Met ingang van 2004 kent de brandweer Soest tevens een Onderdeelcommissie.

Kijk eens op www.brandweersoest.nl